PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY.

Datum poslední změny: 1.1.2023

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Následující podmínky (spolu s dokumenty, na které se odkazují) vás informují o podmínkách, za kterých můžete používat naše webové stránky unrealporn.cz (jednotlivě a/nebo společně dále jen "Naše stránky"), ať už jako host nebo registrovaný uživatel ("Podmínky"). Používání Našich stránek zahrnuje přístup, prohlížení nebo registraci k používání Našich stránek, ať už prostřednictvím počítače nebo jiné technologie či prostředků.

Než začnete naše stránky používat, přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky, protože se budou vztahovat na vaše používání našich stránek.

Používáním našich stránek nebo kliknutím na tyto podmínky (pokud je vám tato možnost poskytnuta) potvrzujete, že tyto podmínky přijímáte a že se zavazujete je dodržovat.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat.

DALŠÍ POUŽITELNÉ PODMÍNKY

Tyto podmínky odkazují na následující dodatečné podmínky, které se rovněž vztahují na vaše používání našich stránek:

  • Naše zásady ochrany osobních údajů, které stanoví podmínky, za kterých zpracováváme veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Používáním našich stránek zaručujete, že vámi poskytnuté údaje jsou přesné.
  • Naše Zásady používání souborů cookie, které stanoví podmínky, za kterých prohlašujeme, jaké soubory cookie jsou na našich stránkách aktivní, jaké údaje o uživatelích sledujeme, za jakým účelem a kam jsou tyto údaje odesílány.

INFORMACE O NÁS

Naše stránky jsou stránkou provozovanou společností SIMPLY DIGITAL s.r.o., se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 091 39 613, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331521.

ZMĚNY PODMÍNEK

Tyto podmínky můžeme v přiměřeném rozsahu kdykoli změnit změnou této stránky a vy souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit.

Čas od času tuto stránku zkontrolujte, abyste se seznámili s případnými změnami, které jsme provedli, protože jsou pro vás závazné. Pokud v těchto podmínkách něco změníme, změna se projeví v "datu poslední změny" uvedeném na začátku těchto podmínek.

Jste-li registrovaným uživatelem, oznámíme vám navrhovanou změnu těchto podmínek 30 dní před její účinností e-mailem nebo jiným způsobem komunikace. Takovou změnu těchto Podmínek byste měli mít možnost odmítnout prostřednictvím e-mailu do 10 dnů od obdržení oznámení. Odmítnutím navrhované změny těchto Podmínek v příslušné lhůtě bude členství ukončeno ve výpovědní lhůtě 30 dnů, která začíná běžet dnem, kdy obdržíme vaše odmítnutí navrhované změny. Pokud navrhovanou změnu neodmítnete do 10 dnů od obdržení oznámení, stane se pro vás změna závazná. Během výpovědní lhůty se vztah mezi vámi a námi řídí podmínkami v aktuálním (nezměněném) znění.

ZMĚNY NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Naše stránky můžeme čas od času aktualizovat a kdykoli změnit jejich obsah. Vezměte však prosím na vědomí, že jakýkoli obsah Našich stránek může být v daném okamžiku zastaralý a my nejsme povinni jej aktualizovat.

Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich bude bez chyb nebo opomenutí.

MOŽNOST POUŽÍVAT NAŠE STRÁNKY

Potvrzujete, že je vám alespoň 18 let nebo že jste dosáhli plnoletosti v jurisdikci, ze které přistupujete na naše stránky, a že jste plně způsobilí a kompetentní uzavřít podmínky, závazky, prohlášení a záruky uvedené v těchto Podmínkách, a že budete tyto Podmínky dodržovat a plnit. Pokud jste mladší 18 let nebo příslušného věku dospělosti, nesmíte nám poskytovat osobní údaje ani používat Naše stránky. Prohlašujete, že jurisdikce, ze které přistupujete na Naše stránky, nezakazuje přijímání nebo prohlížení sexuálně explicitního obsahu.

O NAŠICH STRÁNKÁCH

Naše stránky umožňují prohlížení různých typů obsahu registrovaným i neregistrovaným uživatelům, kteří si přejí prohlížet vizuální zobrazení obsahu zaměřeného na dospělé, včetně sexuálně explicitních obrázků.

Naše stránky nesmí být používány ke komerčním účelům, protože jsou určeny výhradně pro osobní použití.

Chápete a berete na vědomí, že při používání našich stránek můžete být vystaveni nepřesnému, urážlivému, neslušnému nebo nevhodnému obsahu. Veškerý video, audio a obrazový obsah zobrazený na Naší stránce je fiktivní a simulovaný.

PŘÍSTUP NA NAŠE STRÁNKY

Naše stránky jsou k dispozici zdarma, ale pro přístup k některému obsahu můžete být požádáni o poskytnutí určitých registračních údajů a dokonce o zaplacení příslušných poplatků.

Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich bude vždy k dispozici. Přístup na Naše stránky je povolen dočasně. Můžeme pozastavit, stáhnout, přerušit nebo změnit celou Naši stránku nebo její část bez předchozího upozornění nebo se můžeme zdržet její aktualizace. Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost, pokud budou Naše stránky z jakéhokoli důvodu kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupné.

Jste zodpovědní za to, abyste učinili veškerá opatření nezbytná pro přístup na naše stránky.

Jste také odpovědní za to, že všechny osoby, které mají přístup na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou seznámeny s těmito podmínkami a dalšími platnými podmínkami a že je dodržují.

Na naše stránky nesmíte přistupovat na místech, kde by obsah našich stránek mohl mít urážlivý, ponižující nebo nemorální účinek na třetí osoby, a na místech, kde je to zakázáno obecně závaznými právními nebo interními předpisy, tj. především v prostorách orgánů státní správy a samosprávy.

Pokud komunikujete s námi nebo s poskytovateli služeb třetích stran připojenými k Našim stránkám a poskytnete jakékoli informace, včetně informací o platební kartě nebo jiných platebních informací, souhlasíte s tím, že všechny vámi poskytnuté informace budou přesné, úplné a aktuální. Seznámíte se se všemi zásadami a smlouvami vztahujícími se na používání služeb třetích stran.

Berete na vědomí a chápete, že máte zakázáno upravovat naše stránky nebo odstraňovat jakýkoli obsah našich stránek, včetně reklam.

REGISTROVANÝ UŽIVATEL

Na našich stránkách se můžete stát registrovaným uživatelem, protože bez registrace nemáte přístup k některému obsahu našich stránek. Můžete si vybrat mezi různými typy registrace, které se liší dobou členství. Možnosti předplatného a poplatky jsou vám prezentovány na Naší stránce. Za své členství zaplatíte předplatné, které se liší podle doby členství. Předplatné se platí platební kartou prostřednictvím poskytovatele služeb třetí strany. V případě, že nám poskytovatel plateb třetích stran neposkytne vaši platbu, musíte platbu zopakovat a požadovat vrácení neúspěšné platby od poskytovatele plateb.

Náhrady v hotovosti neposkytujeme. Vrácení peněz na vaši platební kartu může být poskytnuto na základě žádosti, pokud je to odůvodněné a pouze ve výjimečných případech.

UŽIVATELSKÝ ÚČET A HESLO

Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jiné informace, musíte s nimi zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte je sdělit žádné třetí straně.

Berete na vědomí, že váš účet na našich stránkách je osobní (pro vaše soukromé použití), a souhlasíte s tím, že neposkytnete žádné jiné osobě přístup na naše stránky pomocí vašeho uživatelského identifikačního kódu, hesla nebo jiných bezpečnostních informací. Souhlasíte také s tím, že se na konci každé relace ze svého účtu odhlásíte. Při přístupu ke svému účtu ze sdíleného zařízení byste měli dbát zvýšené opatrnosti, aby jiné osoby nemohly zobrazit nebo zaznamenat vaše heslo nebo jiné osobní údaje. Naše stránky nenesou odpovědnost za vaše ztráty způsobené neoprávněným použitím vašeho účtu.

Pokud víte nebo máte podezření, že váš identifikační kód nebo heslo zná někdo jiný než vy, musíte nás o tom neprodleně informovat na adrese info@simplydigitalbill.com .

Máme právo kdykoli zakázat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, ať už vámi zvolené nebo námi přidělené, pokud podle našeho přiměřeného názoru nedodržujete některé z ustanovení těchto podmínek.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Naše stránky a určitý obsah zpřístupněný prostřednictvím našich stránek vlastníme, vytvořili jsme, zakoupili nebo na něj máme licenci (dále jen "díla"). Naše Díla mohou být chráněna autorským právem, ochrannou známkou, obchodním tajemstvím a/nebo jinými právy a my si vyhrazujeme a ponecháváme veškerá práva na naše Díla a Naše stránky.

Tímto vám udělujeme právo na přístup, prohlížení a zobrazování našich stránek a děl způsobem a za účelem vyplývajícím z těchto podmínek ("licence"). Licence se uděluje jako podmíněná, odvolatelná, nesublicencovatelná, bezplatná, nevýhradní a územně neomezená. Licence je podmíněna dodržováním těchto Podmínek.

Pokud vám naše Stránky umožní stahovat nebo jinak kopírovat Díla, udělujete tím odvolatelné, nesublicencovatelné a nevýhradní právo vlastnit a používat kopie pro osobní, nekomerční použití ("Licence ke stažení"). Licence ke stažení je podmíněna dodržováním těchto Podmínek. Po vypršení platnosti Licence ke stažení nebo po ukončení platnosti těchto Podmínek odstraníte všechny kopie Děl, které vlastníte.

Nesmíte jinak reprodukovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, zpřístupňovat, upravovat, veřejně předvádět, odkazovat na naše stránky nebo díla nebo jejich úpravy nebo je veřejně vystavovat, pokud to není výslovně uvedeno v tomto dokumentu. V případě možného porušení našich práv uvedených v tomto dokumentu berete na vědomí, že proti vám můžeme vést jakýkoli typ vyšetřování a/nebo řízení vedoucí k ochraně našich práv.

Nesmíte používat žádnou část obsahu našich stránek ke komerčním účelům.

Pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našich stránek v rozporu s těmito podmínkami, vaše právo používat naše stránky okamžitě zanikne a vy musíte podle našeho rozhodnutí vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vytvořili.

Licence zaniká ukončením platnosti těchto Podmínek. Pokud porušíte jakékoli ustanovení těchto Podmínek, bude jakákoli licence, kterou jste získali, automaticky zrušena a ukončena.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI

Naše stránky používáte na vlastní nebezpečí. Naše stránky poskytujeme "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici". V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se výslovně zříkáme všech záruk jakéhokoli druhu souvisejících s Naší stránkou a službami zakoupenými a získanými prostřednictvím Naší stránky, ať už výslovných nebo předpokládaných. Za veškeré škody na vašich zařízeních a systémech nebo ztrátu dat, které vzniknou v důsledku používání Našich stránek, nesete výhradní odpovědnost vy.

Nebudeme žádnému uživateli odpovídat za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už související se vzájemnými smluvními vztahy, porušením zákonných povinností nebo jinou, a to i v případě, že ji lze předvídat, způsobenou nebo vzniklou v souvislosti s:

  • používání nebo nemožnost používat naše stránky;
  • používání nebo nemožnost používat váš účet;
  • používání nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený na našich stránkách.

Souhlasíte s tím, že nebudete naše stránky používat ke komerčním nebo obchodním účelům, a neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodních příležitostí.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené virem, distribuovaným útokem odepření služby nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše zařízení, programy, data nebo jiný vlastnický materiál v důsledku vašeho používání našich stránek nebo stahování jakéhokoli obsahu na nich nebo na jakýchkoli webových stránkách, na které jsou odkazy.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které odkazují naše stránky. Takové odkazy by neměly být interpretovány jako naše podpora těchto odkazovaných webových stránek. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout jejich používáním. Výslovně berete na vědomí, že neneseme odpovědnost za obsah nebo hanlivé, urážlivé či nezákonné chování třetích stran a že riziko škody nebo újmy z výše uvedeného spočívá výhradně na vás. Nezaručujeme, neschvalujeme, neručíme ani nepřebíráme odpovědnost za žádný produkt nebo službu inzerovanou nebo nabízenou třetí stranou prostřednictvím našich stránek.

V rozsahu povoleném příslušnými zákony souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodňovat a chránit Naše stránky, provozovatele Našich stránek (nás) a všechny přidružené společnosti provozovatele před jakýmikoliv nároky, škodami, rozsudky, odměnami, závazky, ztrátami, odpovědností, náklady nebo dluhy a výdaji (mimo jiné včetně obvyklých nákladů na právní zastoupení), které vzniknou v důsledku: (i) vašeho používání Našich stránek a přístupu na ně v rozporu s jakoukoliv podmínkou těchto Podmínek; (ii) vašeho porušení jakéhokoliv práva třetí strany, mimo jiné včetně autorských práv, práva na vlastnictví nebo práva na ochranu soukromí;
(iii) jakéhokoli vašeho jednání, které je v rozporu s jakoukoli podmínkou těchto Podmínek. Tento závazek obrany a odškodnění trvá i po skončení platnosti těchto Podmínek a vašeho používání našich Stránek. Souhlasíte s tím, že máme výhradní právo kontrolovat právní obranu proti jakýmkoli takovým nárokům, požadavkům nebo soudním sporům.

ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Naše stránky můžete používat pouze k zákonným účelům. Naše stránky nesmíte používat:

  • jakýmkoli způsobem, který porušuje platné zákony nebo předpisy;
  • jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek;
  • za účelem poškození nebo pokusu o poškození nezletilých osob jakýmkoli způsobem;
  • reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo dále prodávat jakoukoli část našich stránek, včetně zdrojového kódu;
  • neoprávněně přistupovat, zasahovat, poškozovat nebo narušovat jakoukoli část našich stránek.

NAHRÁVÁNÍ OBSAHU NA NAŠE STRÁNKY

Naše stránky vám neumožňují nahrávat na naše stránky jakýkoli obsah a vy se toho zdržíte.

ODKAZOVÁNÍ NA NAŠE STRÁNKY

Na naše stránky můžete odkazovat za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst ani ji nezneužívá, ale nesmíte odkaz vytvořit takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu spojení, schválení nebo podpory z naší strany bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat na okamžitém ukončení neoprávněného rámování nebo odkazování. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k odkazování bez předchozího upozornění.

VIRY

Nezaručujeme, že naše stránky budou bezpečné nebo bez chyb či virů.

Za konfiguraci svých zařízení, programů a platforem pro přístup k našim stránkám odpovídáte sami. Měli byste používat vlastní antivirový software.

Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, časovaných bomb, programů pro zaznamenávání stisků kláves, spywaru, adwaru nebo jiných škodlivých programů či podobných počítačových kódů nebo položek určených k nepříznivému ovlivnění provozu jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k Našim stránkám, serveru, na kterém jsou Naše stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači nebo databázi připojené k Našim stránkám. Nesmíte útočit na Naše stránky, zejména prostřednictvím útoku na odepření služby nebo distribuovaného útoku na odepření služby. Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány spolupracovat tak, že jim poskytneme veškeré informace o vás, aniž bychom vás o tom museli informovat. V případě takového porušení vaše právo používat naše stránky okamžitě zanikne.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN A ZDROJE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Naše stránky mohou obsahovat zdroje nebo odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou vlastněny ani kontrolovány našimi stránkami. Pokud Naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy uvedeny pouze pro vaši informaci.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek třetích stran nebo jejich zdroji a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek třetích stran.

Pokud se rozhodnete navštívit některou z webových stránek třetích stran, na které odkazují naše stránky, činíte tak zcela na vlastní nebezpečí a v souladu s podmínkami používání těchto webových stránek. Souhlasíte s tím, že nás zbavujete veškeré odpovědnosti vyplývající z vašeho používání jakýchkoli webových stránek, obsahu nebo služeb třetích stran v důsledku jejich přítomnosti na Našich stránkách.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky, jejich předmět, vznik a veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním našich stránek se řídí českým právem, pokud se v konkrétním případě neuplatní závazná ustanovení jiných platných právních předpisů. Vy i my souhlasíme s tím, že soudy České republiky budou mít pravomoc rozhodovat o všech otázkách vyplývajících z těchto Podmínek, pokud není dána pravomoc jiných soudů podle kogentních ustanovení platných právních předpisů.

Ačkoli nepodléháme zákonům Spojených států, dobrovolně dodržujeme ustanovení § 2257 zákona USA (požadavky na uchovávání záznamů) a jeho nařízení a zaručujeme, že všechny skutečné lidské bytosti zobrazené v obsahu, který se objevuje na našich stránkách, byly v době, kdy byl obsah zaznamenán, starší 18 let.

Určili jsme se jako správce, abychom uchovávali originální záznamy popsané v 18 U.S.C. § 2257 a 28 C.F.R. § 75 pro všechny materiály, které se objevují na našich stránkách, včetně marketingových a reklamních materiálů, které obsahují vizuální zobrazení skutečného nebo simulovaného sexuálně explicitního chování a které jsme získali nebo vytvořili za účelem propagace našich stránek. Záznamy o ověření věku jsou shromažďovány a kontrolovány před tím, než je registrovanému uživateli povoleno zaplatit za předplatné.

Výše uvedené záznamy a jejich správce naleznete na místě uvedeném v části "Informace o nás" výše.

ZADÁNÍ

Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky a veškerá práva a licence udělené na jejich základě nesmějí být vámi převedeny nebo postoupeny, ale mohou být bez omezení postoupeny námi.

ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA A ODDĚLITELNOST

Ani vy, ani my se nevzdáváme žádného práva, pravomoci nebo výsady udělené těmito Podmínkami nebo ustanoveními v nich obsaženými, pokud toto vzdání se nebylo řádně písemně vyjádřeno a uznáno druhou stranou.

Pokud soud nebo jiný soud příslušné jurisdikce shledá jakékoli ustanovení těchto Podmínek z jakéhokoli důvodu neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení zrušeno nebo omezeno na minimální rozsah tak, aby ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstala v platnosti.

UKONČENÍ

Tyto podmínky můžeme kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, a to oznámením na našich stránkách, e-mailem nebo jiným způsobem komunikace. Jakýmkoli takovým ukončením nebudou dotčena naše práva, opravné prostředky, nároky nebo obrana podle těchto Podmínek. Po ukončení těchto Podmínek již nebudete mít právo na přístup ke svému účtu ani k obsahu.

Pokud porušíte ducha těchto Podmínek nebo nám jinak způsobíte riziko či možné právní riziko, můžeme ukončit váš přístup na Naše stránky nebo vám přestat poskytovat všechny části Našich stránek bez náhrady.

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li nás kontaktovat, napište nám na adresu info@simplydigitalbill.com .

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek.